• กระดานถาม-ตอบ
 • Made with Padlet
 • ประวัติ โรงเรียนหนองหัวช้างวิทยา
 • ข้อมูลทั่วไป


  ประวัติโรงเรียนโดยย่อ


        โรงเรียนหนองหัวช้างวิทยา เดิมสังกัดกรมสามัญศึกษา เปิดทำการสอนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ในปี พ.ศ. ๒๕๓๔
  โดยเป็นสาขาของโรงเรียนพรเจริญวิทยา อำเภอพรเจริญ จังหวัดหนองคาย โดยมี นายอุทัย วงศ์อามาตย์ เป็นผู้ประสานงาน
  ในระยะแรกใช้ที่ทำการสภาตำบลหนองหัวช้าง เป็นสถานที่ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยมีจำนวนนักเรียน ๔๓ คน
  เป็นชาย ๒๔ คน เป็น หญิง ๑๙ คน ต่อมาคณะกรรมการสภาตำบลหนองหัวช้างมีมติให้ใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์บ้านหนองหัวช้าง ในการสร้างอาคารชั่วคราว และปีการศึกษา ๒๕๓๖ เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๓๖ กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศ
  ให้โรงเรียนเป็นเอกเทศ โดยแต่งตั้งให้ นายอุทัย วงศ์อามาตย์ ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ และปีการศึกษา ๒๕๔๒
  โรงเรียนได้เปิดทำการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
         ปัจจุบัน (๒๕๖๖) โรงเรียนมีครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งสิ้น  จำนวน ๒๔ คน โดยมีผู้บริหาร ๒ คน ครูประจำการ ๑๖ คน ครูอัตราจ้าง ๓ คน ครูธุรการ ๑ คนมีนักการภารโรง ๑ คน และ แม่บ้าน ๑ คน มีนักเรียน ๓๑๕ คน โดยแบ่งเป็น ๑๒ ห้องเรียน แผนการจัดการเรียนการสอน ๒-๒-๒ / ๑-๑-๑โดยมี นายนิมิตร กวีกรณ์ ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ

  จำนวนนักเรียนปัจจุบัน

   

  ตารางที่ ๑ แสดงจำนวนนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายจำแนกรายชั้นและเพศ  ปีการศึกษา ๒๕๖๖

  ชั้นเรียน

  จำนวนห้องเรียน

  จำนวนนักเรียน

  ชาย

  หญิง

  รวม

  มัธยมศึกษาปีที่ ๑

  ๒๖

  ๓๘

  ๖๔

  มัธยมศึกษาปีที่ ๒

  ๓๓

  ๒๓

  ๕๖

  มัธยมศึกษาปีที่ ๓

  ๔๒

  ๓๕

  ๗๗

  รวมมัธยมศึกษาตอนต้น

  ๑๐๑

  ๙๖

  ๑๙๗

  มัธยมศึกษาปีที่ ๔

  ๑๘

  ๑๖

  ๓๔

  มัธยมศึกษาปีที่ ๕

  ๑๙

  ๒๑

  ๔๐

  มัธยมศึกษาปีที่ ๖

  ๒๒

  ๒๒

  ๔๔

  รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย

  ๕๙

  ๕๙

  ๑๑๘

  รวมทั้งหมด

  ๑๒

  ๑๖๐

  ๑๕๕

  ๓๑๕

   ที่มา : งานทะเบียนวัดผลโรงเรียนหนองหัวช้างวิทยา ข้อมูล ณ  ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๖

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2023-06-26 08:00:47 น.

โรงเรียนหนองหัวช้างวิทยา สพม.บึงกาฬ โทรศัพท์: 042490648 อีเมล์: [email protected]
เว็บมาสเตอร์:: Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา  WEB School CMS V.2 [ติดต่อทีมพัฒนา]