• กระดานถาม-ตอบ
 • Made with Padlet
 • พันธกิจ / เป้าประสงค์ โรงเรียนหนองหัวช้างวิทยา
 •  

  พันธกิจ

   

                                    ๑.     จัดการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องให้ประชากรวัยเรียนในเขตบริการทุกกลุ่มเป้าหมายอย่างถึง

                                    ๒.     พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีความพร้อมในการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ

                                    ๓.     พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสอดคล้องกับมาตรฐานสถานศึกษาและมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ

                                    ๔.     พัฒนาทักษะผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเต็มศักยภาพตามความถนัด โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

   

   เป้าประสงค์

   

  ๑. ผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมายได้รับการดูแลช่วยเหลือในการจัดการศึกษาจนจบหลักสูตรอย่างทั่วถึง

  ๒. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความพร้อมในการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ

  ๓.  โรงเรียนมีการบริหารจัดการศึกษาเป็นระบบโดยมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายและใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการบูรณาการตามมาตรฐานการ

        ศึกษาอย่างมีคุณภาพและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

  ๔.  ผู้เรียนได้รับการพัฒนาและส่งเสริมการจัดการศึกษาเต็มตามศักยภาพตามมาตรฐานสถานศึกษาที่กำหนดและสู่การเป็นพลเมืองดี พลโลกได้ในอนาคต

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2021-12-24 11:04:42 น.

โรงเรียนหนองหัวช้างวิทยา สพม.บึงกาฬ โทรศัพท์: 042490648 อีเมล์: [email protected]
เว็บมาสเตอร์:: Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา  WEB School CMS V.2 [ติดต่อทีมพัฒนา]